Projekt „Dwunasta Kamienica – miejsce dla dziecka i dla rodzica!”

Projekt „Dwunasta Kamienica – miejsce dla dziecka i dla rodzica!”

Fundacja Pro Omnis jest Partnerem w projekcie.

Celem projektu jest wzrost o 20 liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie opiekuna dziennego w Kamienicy 12 w Bydgoszczy oraz aktywizacja zawodowa 3 osób pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 do 30.06.2019 r.

REZULTATY I PRODUKTY (KLUCZOWE):
I. Wskaźniki rezultatu:
a) Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu: 14 os.
b) Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu: 6 os.
II. Wskaźniki produktu:
a) Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie: 20 os.
b) Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3: 20.
Grupą docelową są osoby fizyczne w wieku aktywności zawodowej wyłączone z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 lub powracające na rynek pracy po urlopach macierzyńskich/rodzicielskich/wychowawczych. Będą to osoby fizyczne mieszkające w
rozumieniu Kodeksu cywilnego lub pracujące lub uczące się na terenie Miasta Bydgoszczy.

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy; Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego; Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze.