Zapytanie ofertowe „Realizacja usługi prowadzenia warsztatów dla opiekunów osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, zajęć terapeuty /pedagoga/rehabilitanta/psychologa, zajęć animatora” w związku z realizacją projektu „Rozwój usług opiekuńczych w mieście Bydgoszczy”

Fundacja Pro Omnis informuje o ogłoszeniu zapytania ofertowego w ramach realizowanego projektu „Rozwój usług opiekuńczych w mieście Bydgoszczy”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020  Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo,  Działanie 9.1.  Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT,  Nr indentyfikacyjny wniosku: GWD.7879.2019.
Ogłoszenie zostało opublikowane na Bazie konkurencyjności pod nr 2020-2229-22159