Zapytanie ofertowe na “Realizacja usługi zajęć informacyjnych i edukacyjnych dla Dziennego Domu Pobytu ul. Bydgoska w Toruniu” w ramach projektu “Aktywny Senior”

Fundacja Pro Omnis informuje o ogłoszeniu zapytania ofertowego w ramach realizowanego projektu “Aktywny Senior” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Ogłoszenie zostało opublikowane na Bazie konkurencyjności pod nazwa Aktywny Senior

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/64191