Rozeznanie rynku „Dostosowanie pomieszczeń- ścianka modułowa składana umożliwiająca podział dużego pomieszczenia Dziennego Domu Pobytu, ul. Jarużyńska 9 w Bydgoszczy”

Mając na uwadze zachowanie zasad przeprowadzania procedury rozeznania rynku dla projektu pn. „Rozwój usług opiekuńczych w mieście Bydgoszczy” w ramach osi priorytetowej RPKP.09.00.00 Solidarne społeczeństwo, RPKP.09.01.00, Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, RPKP.09.01.02 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, w okresie od 2020-09-01 do 2022-12-31 Fundacja Pro Omnis w Bydgoszczy zaprasza do złożenia oferty na „Dostosowanie pomieszczeń- ścianka modułowa składana umożliwiająca podział dużego pomieszczenia ul. Jarużyńska 9 w Bydgoszczy” 

Ogłoszenie w załączniku.

Oferty należy składać do dnia 15.09.2022 r. pocztą elektroniczną na adres: biuro@proomnis.org.pl (scan podpisanych dokumentów) na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia lub osobiście pod adres: ul. Jarużyńska 9 w Bydgoszcz

Rozeznanie rynku – ścianka modułowa

zał. nr 1 do Rozeznania rynku z dn. 05.09.2022 Ścianka modułowa