Rozeznanie rynku „Wynagrodzenie trenera na warsztaty dla otoczenia” w Punkcie Aktywności Lokalnej ul. Watzenrodego 15 w Toruniu

Mając na uwadze zachowanie zasad przeprowadzania procedury rozeznania rynku dla projektu pn. „PRO Aktywni”  nr RPKP.09.02.01-04-0010/21  i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne, w okresie od 2021-01-01 do 2023-12-31 Fundacja Pro Omnis w Bydgoszczy zwraca się z uprzejmą prośbą o podanie ceny za „Wynagrodzenie trenera na warsztaty dla otoczenia”  (poz. 27)

 Wycena dotyczy pozycji:

Przeprowadzenia WARSZTATÓW DLA OTOCZENIA – zakres: motywowanie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych społecznie, w tym osób najbardziej oddalonych od rynku pracy, ON, osób biernych zawodowo, bezrobotnych.  Przedmiotowe warsztaty mają na celu zmotywowanie osób z otoczenia do dalszego motywowania ww. osób, podniesienie poczucia własnej wartości osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, umiejętność rozmowy z osobą wycofaną ze społ., nabycie umiejętności niesienia właściwej pomocy, formy i rodzaje wolontariatu, formy i rodzaje samopomocy sąsiedzkiej.

Warsztaty mają charakter grupowy. Szacuje się cykl 30 spotkań x 5h x 4 gr .x , łącznie 600h warsztatów.

Trenerzy będą organizowali zajęcia dla dzieci i osób dorosłych z otoczenia, wspierali uczestników projektu w trakcie szkoleń organizując czas wolny dla osób zależnych lub rodzin/otoczenia.

Trener/zy będą współorganizowali warsztaty i wspierali grupę samopomocową, są zobowiązani do przygotowania harmonogramu swoich działań ,w uzgodnieniu z personelem projektu oraz prowadzenia niezbędnej dokumentacji projektowej (dzienniki, kart obecności, ect.)

Wymagania:

wykształcenie wyższe, min. 2-letnie doświadczenia w realizacji działań z danej tematyki.

Termin wykonania zamówienia: ustalony  z wykonawcą po podpisaniu umowy.

Kryteria oceny ofert:

1. Kryterium wyboru oferty jest cena (cena – 100%).

2. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną, spełniającą wymagania Zamawiającego.

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 25.10.2022 r. pocztą elektroniczną na adres: biuro@proomnis.org.pl (scan podpisanych dokumentów) na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia lub osobiście pod adres: ul. Watzenrodego 15 w Toruniu – Punkt Aktywności Lokalnej.

Oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie.

Formularz ofertowy  POBIERZ

Fundacja Pro Omnis zakwalifikowała się do projektu finansowanego przez Inco oraz Google.org

Niezmiernie miło jest nam ogłosić, że Fundacja Pro Omnis zakwalifikowała się do projektu finansowanego przez Inco oraz Google.org . Jesteśmy jedną z 3 organizacji reprezentujących Polskę w tym elitarnym klubie 33 innowacyjnych przedsiębiorstw społecznych. Zgłoszony przez nas projekt polega na opracowaniu posiłków sterylizowanych o podwyższonej wartości kalorycznej i białkowej, dedykowanych osobom chronicznie chorym, stanowiących także wsparcie dla ich opiekunów oraz posiłków sterylizowanych w puszkach w ramach produkcji żywności humanitarnej z dłuższym terminem ważności. Celem projektu jest przyspieszenie naszych działań, nawiązaniu międzynarodowych relacji, a tym samym zwiększenie możliwości skalowania produkcji.