Rozeznanie rynku „Wynagrodzenie trenera na warsztaty dla otoczenia” w Punkcie Aktywności Lokalnej ul. Watzenrodego 15 w Toruniu

Mając na uwadze zachowanie zasad przeprowadzania procedury rozeznania rynku dla projektu pn. „PRO Aktywni”  nr RPKP.09.02.01-04-0010/21  i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne, w okresie od 2021-01-01 do 2023-12-31 Fundacja Pro Omnis w Bydgoszczy zwraca się z uprzejmą prośbą o podanie ceny za „Wynagrodzenie trenera na warsztaty dla otoczenia”  (poz. 27)

 Wycena dotyczy pozycji:

Przeprowadzenia WARSZTATÓW DLA OTOCZENIA – zakres: motywowanie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych społecznie, w tym osób najbardziej oddalonych od rynku pracy, ON, osób biernych zawodowo, bezrobotnych.  Przedmiotowe warsztaty mają na celu zmotywowanie osób z otoczenia do dalszego motywowania ww. osób, podniesienie poczucia własnej wartości osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, umiejętność rozmowy z osobą wycofaną ze społ., nabycie umiejętności niesienia właściwej pomocy, formy i rodzaje wolontariatu, formy i rodzaje samopomocy sąsiedzkiej.

Warsztaty mają charakter grupowy. Szacuje się cykl 30 spotkań x 5h x 4 gr .x , łącznie 600h warsztatów.

Trenerzy będą organizowali zajęcia dla dzieci i osób dorosłych z otoczenia, wspierali uczestników projektu w trakcie szkoleń organizując czas wolny dla osób zależnych lub rodzin/otoczenia.

Trener/zy będą współorganizowali warsztaty i wspierali grupę samopomocową, są zobowiązani do przygotowania harmonogramu swoich działań ,w uzgodnieniu z personelem projektu oraz prowadzenia niezbędnej dokumentacji projektowej (dzienniki, kart obecności, ect.)

Wymagania:

wykształcenie wyższe, min. 2-letnie doświadczenia w realizacji działań z danej tematyki.

Termin wykonania zamówienia: ustalony  z wykonawcą po podpisaniu umowy.

Kryteria oceny ofert:

1. Kryterium wyboru oferty jest cena (cena – 100%).

2. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną, spełniającą wymagania Zamawiającego.

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 25.10.2022 r. pocztą elektroniczną na adres: biuro@proomnis.org.pl (scan podpisanych dokumentów) na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia lub osobiście pod adres: ul. Watzenrodego 15 w Toruniu – Punkt Aktywności Lokalnej.

Oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie.

Formularz ofertowy  POBIERZ