Rozeznanie rynku „Zakup drobny poczęstunku na spotkania animacyjne ” (poz. 10), „Zakup drobnego poczęstunku na spotkania” (poz. 29)

Mając na uwadze zachowanie zasady przeprowadzania procedury rozeznania rynku dla projektu pn. „PRO Aktywni”  nr RPKP.09.02.01-04-0010/21  i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne, składam wycenę na „Wynagrodzenie trenera na warsztaty dla otoczenia” w Punkcie Aktywności Lokalnej ul. Watzenrodego 15 w Toruniu,

Wypełnienie zadania polega na:

Zakup drobny poczęstunku na spotkania animacyjne ”  (poz. 10), „Zakup drobnego poczęstunku na spotkania” (poz. 29) – zakres:

Wycena dotyczy pozycji:

Zakup drobnego poczęstunku na spotkania dla uczestników projektu i na spotkania dla otoczenia – przybliżone zapotrzebowanie na jednego uczestnika i 1 spotkanie :

Towar Poczęstunek na jedno spotkanie
waga
herbata 0,02
kawa 0,05
cukier 0,05
mleko 0,2
napoje 0,5
ciasto/ciasteczka 0,1

Szacuje się w ok. 1520 szt. poczęstunku w ramach Spotkań animacyjnych i ok. 640 szt. szt. poczęstunku

Wymagania:

2 letnie doświadczenie w realizacji działań z danej tematyki.

Termin wykonania zamówienia: ustalony  z wykonawcą po podpisaniu umowy, max do 31.12.2023.

Kryteria oceny ofert:

  1. Kryterium wyboru oferty jest cena (cena – 100%).
  2. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną, spełniającą wymagania Zamawiającego.

 Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 7.12.2022 r. pocztą elektroniczną na adres: biuro@proomnis.org.pl (scan podpisanych dokumentów) na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia lub osobiście pod adres: ul. Watzenrodego 15 w Toruniu – Punkt Aktywności Lokalnej.

Oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie.

Formularz ofertowy POBIERZ