Zapytanie ofertowe na „Zakup i instalacja sterylizatora do nieodpłatnego przygotowania żywności na cele społeczne ”.

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze zachowanie zasad przeprowadzania procedury zapytania ofertowego dla projektu pn. „Zakup i instalacja nowych maszyn i urządzeń oraz modernizacja pomieszczenia garażowego na magazyn i zakup wyposażenia oraz zakup auta niskoemisyjnego do nieodpłatnego przechowywania, przetwarzania i redystrybucji żywności na cele społeczne lub wydawania bezpłatnych posiłków” (KPO Dz. 4_Z3) , który jest realizowany przez Agencję Restrykturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, w okresie od 1 listopada 2023 r. do 31 stycznia 2025 roku Fundacja Pro Omnis w Bydgoszczy zwraca się z uprzejmą prośbą o podanie ceny za Zakup i instalacja sterylizatora do nieodpłatnego przygotowania żywności na cele społeczne.

 Wycena dotyczy Nazwa zadania 1:

„Zakup i instalacja sterylizatora do nieodpłatnego przygotowania żywności na cele społeczne” :

 

Przykładowy zestaw produktów:

Nazwa pozycji budżetowej – Nazwa zadania :

Specyfikacja

Minimalne warunki techniczne:

Zakup Sterylizatora (autoklaw) z wyposażeniem i  parownicą, podłączeniem i wdrożeniem

Autoklaw dwukoszowy ze stali kwasoodpornej. Śr. 304L z kompletną kotłownia pary 600kg/h. Urządzenie oszczędne.

Zestaw zawiera min. 2 kosze.

Producent gwarantuje:

·        równomierny rozkład temperatury we wszystkich punktach autoklawu.

·        technologię procesu: gotowania, pasteryzacji, sterylizacji oraz chłodzenia rożnych produktów, w rożnych opakowaniach

 

Szacuje się zakup 1 szt.

Wymagania:

2 letnie doświadczenie w realizacji usług

Termin wykonania zamówienia: ustalony  z wykonawcą po podpisaniu umowy, max do 30.10.2024

Kryteria oceny ofert:

  1. Kryterium wyboru oferty jest cena (cena – 100%).
  2. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną, spełniającą wymagania Zamawiającego.

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 21.06.2024 r. pocztą elektroniczną na adres: biuro@proomnis.org.pl (scan podpisanych dokumentów) na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia lub osobiście pod adres: ul. Zbożowej 122 w Toruniu .

Oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie.

 

Zapytania ofertowe – Sterylizator

zaytanie ofertowe zał. nr 1 – Sterylizator