Projekt “Centrum Wielu Pokoleń”

Projekt pn.  „Centrum Wielu Pokoleń” ( realizowany w okresie 01.08.2017-30.06.2020) realizuje formy wsparcia  w ramach usług społecznych objęte wymogiem trwałości,  a tym samym deklaruje gotowość instytucjonalną  do realizacji usług  opiekuńczych wobec osób chętnych na określonym poziomie i w danym okresie czasu. Więcej informacji pod tel. 664 713 540.

Publikacja: 1.07.2020

Zakończenie projektu: 30.06.2020 

Projekt „Centrum Wielu Pokoleń”, miejsce, w którym grupa seniorów otrzymuje opiekę i wsparcie.

Celem Projektu jest zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych poprzez utworzenie Dziennego świadczonych w lokalnej społeczności dla 15 osób, w tym: 10 kobiet i 5 mężczyzn, niesamodzielnych, w tym starszych i niepełnosprawnych oraz 30 os. w tym 18 kobiet i 12 mężczyzn z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wyklucz. społecznie (w tym tzw. biednych pracujących). Projekt będzie realizowany w terminie do 31.07.2019 roku.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Partnerem w projekcie jest WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI, ul.  Garbary 2 w Bydgoszczy.

Wartość projektu 1 787 364 zł , w tym z Funduszy Unijnych: 1 519 259,40 zł

Rezultaty i produkty

  1. Wskaźniki produktu:
    • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 15 osób (10 K, 5 M)
    • Liczba osób z otoczenia osób niesamodzielnych, w tym starszych i niepełnosprawnych objętych wsparciem w ramach projektu – 30 osób (18 K, 12 M)
  2. Wskaźniki rezultatu:
    • Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia istniejących usług społecznych po zakończeniu projektu – 15 osób  (10 K, 5 M)
    • Lista osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które podniosły wiedzę/umiejętności z zakresu opieki nad osobą niesamodzielną poprzez uczestnictwo w zajęciach organizowanych w DDP – 30 osób (18 K, 12 M)

Publikacja: 03.09.2018

Od września 2017 zaczynamy zajęcia w Centrum Wielu Pokoleń.

Zapraszamy Seniorów- mieszkańców Fordonu. Na Jarużynskiej 9 odbędą się bezpłatne spotkania integracyjne przy kawie, wyjścia do kina i teatru, zajęcia ruchowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, w ramach poradni nieodpłatne porady prawne, dostęp do terapeutów i dużo dużo dobrej zabawy.Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do p.Róży od pon.do środy (9.00-13.00) na miejscu lub poprzez „wyślij wiadomość” na naszym Facebooku, proszę podać nr tel. i imię.

Publikacja: 15.07.2017